People who create their own drama, deserve their own karma.